Dimecres 16

Octubre de 2019

AVÍS LEGAL

El lloc web laxarxa.com, tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, vídeos, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) o de tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la XAL. Tot aquest material esta a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel.lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel.lectual sobre aquests continguts.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. La XAL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de laxarxa.com, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

 
Propietat intel·lectual i industrial
Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pagines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de la XAL. La informació que es facilita en aquesta
pagina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit de la XAL. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de la XAL que apareguin en el web o sobre els quals se n'hi doni informació.

Els arxius RSS de laxarxa.com són per a ús personal i d'organitzacions sense ànim de lucre. Diaris electrònics, revistes i altres llocs de caràcter comercial que estiguin interessats en utilitzar aquests arxius, hauran de demanar el consentiment exprés de la XAL.

Queden expressament prohibits els links profunds, el framing i qualsevol altre aprofitament de continguts de laxarxa.com que no sigui autoritzat per la XAL.
 
Normes d'ús
L'usuari es compromet a utilitzar els serveis de laxarxa.com sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il.lícites o il.legals, que infringeixin els drets de la XAL o de tercers, o que puguin atemptar contra
les normes vigents. La XAL no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.
 
Protecció de dades

La XAL donara estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caracter Personal i adoptara les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caracter personal de
l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L'usuari de laxarxa.com dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza la XAL a incorporar les dades que facilita per aquest mitja als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caracter personal (LOPD).

L'usuari de laxarxa.com que facilita dades de caracter personal a la XAL resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa XAL els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocopia del seu D.N.I., davant el Registre de la XAL.

laxarxa.com podrà utilitzar 'cookies' per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'usuari per les seves pàgines. Les cookies s'associen exclusivament a un usuari anònim i el seu ordinador i no contindran referencies que permetin deduir dades personals de l'usuari. Per a més informació sobre la política de 'cookies' de la XAL es pot visitar aquest enllaç

 
Seguretat de les comunicacions
La XAL adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions que es produeixin mitjançant laxarxa.com, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.
 
Exempció de responsabilitats pel funcionament del lloc web
La XAL disposa dels mecanismes tecnològics de control per prevenir o resoldre deficiències tècniques de funcionament del lloc web. Malgrat aixo no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures en tot moment de
virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema
electrònic, motivats per causes alienes a la XAL, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de xarxes de cable o telefòniques o sobrecarregues en el sistema d'Internet o en
altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la XAL.

La XAL vetllarà per la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis, però no en pot donar garanties, quan la incidència es degui a causes alienes. Quan sigui raonablement possible, s'advertira prèviament de
les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 
Exempció de responsabilitats per l'ús del lloc web
L'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté XarxaNoticies.cat és responsabilitat només de l'usuari. La XAL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest ús.

La XAL no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris de laxarxa.com en els espais de participació ni de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta
Empresa.
 
Espais oberts als usuaris
Els comentaris a les notícies, els forums i les enquestes de laxarxa.com són espais oberts a la participació dels usuaris. L'objectiu és fomentar el debat sobre qüestions d'actualitat.

Per a participar, els usuaris han de seguir les normes d'ús dels espais de participació. laxarxa.com es reserva el dret a eliminar aquells missatges que no respectin aquestes normes i la possibilitat de vetar l'accés a aquells usuaris que les ignorin sistemàticament.
 
Normes de participació
Les opinions són dels internautes, no pas de xarxanoticies.cat. Els comentaris han de mantenir l'educació i el respecte als altres. No s'admeten comentaris que vulnerin la legislació vigent. laxarxa.com es reserva el dret a eliminar comentaris que no s'atenguin a aquestes normes.
 
Jurisdicció i legislació aplicable
Els possibles conflictes relatius a laxarxa.com es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.